Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

Technik leśnik 314301 - LES.02

Technik Leśnik 314301 – LES.02

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ) LES.02  
„Gospodarowanie zasobami leśnymi”          
wyodrębnionej w zawodzie Technik Leśnik symbol zawodu 314301

 

Do kogo skierowany jest kurs?

 • dla osób kreatywnych, lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska. Technik leśnik to kierunek, po ukończeniu którego absolwent będzie przygotowany do planowania, organizowania, nadzorowania, i rozliczania prac z zakresu gospodarki leśnej w zakresie: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu oraz działań w zakresie ochrony środowiska leśnego i edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa. 
 • do hobbystów chcących poszerzyć swoje umiejętności,
 • do osób chcących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • dla osób pracujących już w zawodzie, chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe dokumentem państwowym.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

 • posiadanie wykształcenia średniego,
 • ukończenie 18 roku życia,
 • posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie nauki.

 

Ile czasu trwa kurs i jak wygląda organizacja zajęć:

 • kurs trwa 4 semestry (2 lata),
 • rozpoczyna się semestrem jesiennym,
 • obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne,
 • zajęcia praktyczne odbywają stacjonarnie w weekendy (sobota i niedziela) wg ustalonego wcześniej grafiku,
 • zajęcia teoretyczne odbywają się przede wszystkim on-line w weekendy (sobota i niedziela), ale kilka razy organizowane są również stacjonarnie na terenie szkoły.

 

Prowadzony przez CKU Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kwalifikacji LES.02 – „Gospodarowanie zasobami leśnymi” realizuje podstawę programową  dla zawodu: Technik Leśnik.

 

Każda z grup ma swojego opiekuna/opiekunów. 

 

Co wykonuje się podczas zajęć praktycznych na 2-letnim kursie:

 • słuchacze na kursie przez semestr I, II, III, IV uczą się podstaw hodowli, ochrony użytkowania i urządzania lasu poprzez zajęcia praktyczne w terenie,
 • podczas semestru I słuchacze przechodzą szkolenie BHP z obsługi maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonywania w/w czynności: w ramach nauki wykonywane są m.in:
 1. szacunki brakarskie,
 2. proste pomiary geodezyjne,
 3. obliczenia kosztów pracochłonności odnowień,
 4. określenie pierśnicowego pola przekroju drzewostanu,
 5. określanie więźby sadzenia,
 6. jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny,
 7. ocena udatności upraw,
 8. odbiór drewna - wszystkie sortymenty,
 9. tworzenie, wydruk dokumentów przychodu i rozchodu drewna, rejestrator leśniczego,
 10. System Informatycznego Lasów Państwowych SILP,
 11. programy mLas Inżynier, Qgis,
 12. węgielnica - tyczenie kątów prostych,
 13. zakładanie powierzchni zrębowych,
 14. inwentaryzacja stanu lasu – drony,
 15. prace odnowieniowe, zalesieniowe,
 16. prace zrębowe – pozyskanie drewna,
 17. symulator harwester i forwarder,
 18. sokolnictwo – układanie ptaków drapieżnych.

 

Czy kurs technik leśnik jest bezpłatny?

Tak. Wszystkie  Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego są realizowane bezpłatne.

 

Jaki dokument dostaje się po ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego:

Po skończonym kursie słuchacz otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego dla kwalifikacji LES.02. „Gospodarowanie zasobami leśnymi” wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje Dyplom w zawodzie Technik Leśnik (kod zawodu: 314301).

 

Co może robić technik leśnik po skończeniu Szkoły: 


a.    pracować w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
b.    państwowych lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych,
c.    oddziałach Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
d.    przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni,
e.    pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych,
f.    jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania  w zakresie zieleni,
g.    parkach narodowych i krajobrazowych, 
h.    placówkach naukowo-badawczych,
i.    placówkach związanych z ochroną środowiska,
j.    administracji państwowej i samorządowej (w urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich na stanowiskach wymagających przygotowania z zakresu leśnictwa).

Nasi słuchacze otrzymają dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach: leśnictwo, technologia drewna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, biologia, geografia, rolnictwo, ogrodnictwo, architektury krajobrazu, gospodarka przestrzenna. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną i warunki kształcenia.

 

            Jeśli jesteś miłośnikiem przyrody ten zawód jest dla Ciebie!

 

 

 ZAPISZ SIĘ!