Centrum Kształcenia Ustawicznego

przy Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku
las

MISTRZOWSKIE

DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO IZBA RZEMIEŚLNICZA DOPUSZCZA OSOBĘ, KTÓRA SPEŁNIA JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem      1 stycznia 1999 r. oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej działającej w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., dających wykształcenie średnie albo średnie branżowe i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

 

EGZAMIN MISTRZOWSKI – WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek do Izby Rzemieślniczej o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
 2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej,
 3. Udokumentowane zaświadczeniem bądź świadectwem pracy :
  • 3 lata po egzaminie czeladniczym lub,
  • co najmniej 6 lat samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. Świadectwo czeladnicze : w danym zawodzie lub pokrewnym,
 5. Jedna fotografia o wym. 35 x 45 mm (aktualna, czytelnie podpisana),
 6. Dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej zgodnie z cennikiem.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O EGZAMIN MISTRZOWSKI

Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.

Etap praktyczny

polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.

Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu 3 dni.

Zgłaszając się na egzamin praktyczny, kandydat zobowiązany jest przedłożyć:

 • kartę obserwacji na egzamin praktyczny
 • dowód tożsamości / przedkłada również na egzaminie teoretycznym
 • stosowną odzież roboczą
 • podstawowe narzędzia do pracy

 

Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.

Część pisemna

polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

 

Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut i nie może być dłuższy niż 210 minut. Jest przeprowadzana w formie testu jednokrotnego wyboru.

Część ustna

 polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.
 

Osobie, która zdała egzamin mistrzowski Izba Rzemieślnicza wydaje dyplom mistrzowski, który jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie, jest także dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników (wraz z zaświadczeniem ukończenia kursu pedagogicznego).

Opłata za egzamin mistrzowski – 1.938,94 zł

Opłatę za egzamin można uiścić w kasie Izby Rzemiosła lub przelewem na konto:
Bank PEKAO S.A. nr: 10 1240 5703 1111 0010 8681 5625.
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz zawód, w jakim będzie zdawany egzamin
 

SZCZEGÓLOWYCH INORMACJI NA TEMAT ORGZNIZACJI I PRZEBIEGU UDZIELI

Bogusław Szumilas - cku.kierownik@drzewna.com

lub można znaleźć na stronie:

https://www.izbarzemiosla.radom.pl/

     

TERMINY 2024

TERMINY 2024

Termin egzaminów czeladniczych i mistrzowskich: 23-24.05.2024 r. Miejsce egzaminu: Nowa siedziba Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku ul. Zofii Sztobryn 1, 26-930 Garbatka-Letnisko